Avís legal i política de privacitat

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d'ara endavant denominat "POLÍTICA DE PRIVACITAT") té per objecte regular l'ús de l'espai web que Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades posa a disposició del públic.

Els drets de propietat intel·lectual del lloc web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades a qui correspon l'exercici exclusiu d'explotació dels drets de la pròpia web i , en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena d'aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions establertes en aquesta Política de privacitat.


Ús correcte del lloc web

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del espai web a altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris als serveis que ofereix aquesta pàgina web mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades o de tercers o, si escau, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present lloc web o els serveis que ofereix.

Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant del lloc web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades no garanteix que l'espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs des d'aquest espai web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades o de tercers que l'han autoritzat per al seu ús. Tots els drets estan reservats.


RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades per la utilització del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present lloc web per la seva part i Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades basada en la utilització de l'espai web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades amb motiu de reclamacions o d'accions legals que li siguin atribuïbles.

Responsabilitat de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades pel funcionament del web

Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades.

Responsabilitat de Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades per enllaços des del web

Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l'espai web i al que es pugui accedir per link des d'aquesta, ja que la Els enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), les dades personals seran tractades per Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades, responsable del tractament, sobre base legítima de la teva consentiment.


LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Política de privacitat s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades a través de la seva representació legal i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués esdevenir. En cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.