Investigació genòmica
Recerca clínica
Psicologia mèdica
Investigació social
Investigació aplicada
UNITAT DE RECERCA

Ace Alzheimer Center Barcelona impulsa projectes d’investigació sobre Alzheimer i altres demències i participa en consorcis internacionals per conèixer l’origen de la malaltia d’Alzheimer i trobar un tractament eficaç.

Investigació genòmica
Investigació genòmica

L’objectiu principal de l’àrea de investigació genòmica d’Ace és comprendre les causes de la malaltia d’Alzheimer i d’altes demències integrant dades genètiques, transcriptòmics i proteòmics.

El banc genètic d’Ace Alzheimer Center Barceloa està considerat un dels més grans del món en el camp de les demències, amb més de 20.000 mostres emmagatzemades. Gràcies a l’existència d’aquesta col·lecció, el laboratori ed genòmica d’Ace presenta dues línies d’investigació centrades en:
– La recerca de noves dianes genètiques pel tractament l’Alzheimer.
– L’estudi dels mecanismes moleculars del gen APOE, principal factor de risc genètic per a la malaltia d’Alzheimer. Aquest gen està present en un 45% dels casos encara que es desconeix com intervé en el desenvolupament de l’Alzheimer.

Responsable
Recerca clínica
Recerca clínica

Hi ha molts factors implicats en fer que el diagnòstic sigui un diagnòstic d’excel·lència. A Ace Alzheimer Center Barcelona apostem per generar sinèrgies entre tots els programes de recerca per garantir el màxim abast possible de les nostres investigacions sobre l’Alzheimer i altres demències.

Responsable
Línies de recerca

Els biomarcadors són indicadors biològics que s’utilitzen per saber si una persona té Alzheimer o demència o en quina fase està. Un exemple de biomarcador conegut és la glucosa. Tenir-ne un nivell alt és indicador de diabetis.
La informació que s’extreu dels biomarcadors és imprescindible per afinar el diagnòstic en els casos en què les proves neuropsicològiques i de neuroimatge (per exemple, l’escàner o la ressonància) no el poden aclarir amb un grau de certesa suficient.

A la malaltia d’Alzheimer els biomarcadors més estudiats són els que es determinen al líquid cefolarriquidi (LCR) que banya el cervell. Els biomarcadors en aquest líquid són el pèptid β-amiloide42, la proteïna tau-total (t-tau) i la proteïna tau-fosforilada (p-tau).

Aquests biomarcadors mesuren tant l’amiloïdosi cerebral (β-amiloide42) com la neurodegeneració (t-tau i p-tau). Ambdós biomarcadors ajuden a augmentar la certesa diagnòstica en pacients amb deteriorament cognitiu lleu (DCL) i malaltia d’Alzheimer segons els nous criteris diagnòstics (Alberts et al., 2011; McKhann et al., 2011).

A Ace Alzheimer Center Barcelona els biomarcadors es determinen al nostre laboratori per la tècnica d’ELISA, que és la més utilitzada. El nostre laboratori participa en el programa de Control de Qualitat extern dels biomarcadors del LCR de l’Alzheimer Asssociation (Mattsson N et al, 2013).

Per a la interpretació dels resultats de l’anàlisi dels biomarcadors, s’utilitzen els punts de tall de cada biomarcador que s’estableix al laboratori i el seu valor és el que s’utilitza per indicar si el biomarcador està alterat o no. Si els tres estan alterats es considera que són compatibles amb la patologia d’Alzheimer. Per contra, si els tres són normals, vol dir que no hi ha Alzheimer.

La neuroimatge és una eina essencial per a l’estudi i la prevenció de l’Alzheimer. Ens permet visualitzar els primers signes i estudiar-ne l’evolució.

De fet, juntament amb els biomarcadors, són les dues vies de què disposem per detectar les alteracions que es produeixen en fases primerenques, és a dir, abans que apareguin els primers símptomes.

Gràcies a aquesta eina és possible identificar en quina fase de l’Alzheimer es troba una persona i les característiques del seu estat. Això ens permet arribar a un diagnòstic precís i adequar el tractament i, amb seguiment, quantificar la seva efectivitat.

Els principals objectius del programa de neuroimatge d’Ace Alzheimer Center Barcelona són:

  • Detectar quan i com la l’Alzheimer o la demència comença actuar
  • Estudiar el curs que segueix en funció de diferents aspectes.

Per això, amb la neuroimatge abordem la investigació des d’un punt de vista holístic, tenint en compte multitud de factors que envolten l’ésser humà, i considerant tots els biomarcadors als quals tenim accés.

La neuroimatge està en continu desenvolupament tecnològic, i actualment ha arribat a una alta complexitat i sofisticació tecnològica que l’ha situat al costat d’altres mesures biològiques en molts àmbits de recerca.

Abans que la malaltia d’Alzheimer es manifesti, hi ha un procés silenciós que s’inicia entre 15 i 20 anys abans. Ens interessa detectar just aquest inici silent, perquè quan l’Alzheimer es manifesta ja és tard per revertir els danys causats en el cervell.

A Ace Alzheimer Center Barcelona investiguem en la detecció des d’aquest primer moment, conegut com a fase preclínica de l’Alzheimer. L’objectiu és comprendre els inicis per poder predir-la i prevenir-la.

En aquesta línia, tenim dos projectes propis i liderem un estudi d’europeu per convertir els ciutadans en agents actius de la detecció precoç.

Proyecto en curso
AMYPAD – Amyloig imaging to prevent Alzheimer’s Disease

Amyloid Imaging to Prevent Alzheimer’s Disease (AMYPAD) pretén millorar el coneixement, el diagnòstic i el tractament de l’Alzheimer mitjançant l’ús d’una Tomografia per Emissió de Positrons (PET) cerebral.

IPACBIS – Identifying Preclinical Alzheimer’s Disease in the community using a panel of biomarkers among individuals with Subjective Memory Complaints

IPACBIS pretén verificar la fiabilitat de detectar amb una simple fotografia de la retina la probabilitat de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.

EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium)

Davant l’evidència que la malaltia d’Alzheimer produeix alteracions al cervell prèviament a l’aparició dels símptomes, el projecte EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium) posa el focus en les fases inicials de la malaltia per desenvolupar actuacions que puguin prevenir i tractar aquest tipus de demència. En els últims anys, la recerca s’ha centrat, cada vegada més, en aquesta fase presimptomàtica amb la finalitat d’oferir nous tractaments preventius i d’intervenir de manera més efectiva.

NORFACE (Neuro-ophtalmology Research at Ace)

Con el proyecto NORFACE (Neuro-ophthalmology Research at Fundació ACE), Fundación ACE quiere consolidar el uso de la tomografía de coherencia óptica (OCT, siglas en inglés), una técnica de uso habitual en el campo oftalmológico, consistente en medir el espesor de la retina, que ahora se aplicará al estudio del funcionamiento cerebral de pacientes con deterioro cognitivo o demencia.

BIOFACE (Estudi de Biomarcadors en el deteriorament cognitiu lleu d’inici precoç a Ace Alzheimer Center Barcelona)

Malgrat que l’edat és el principal factor de risc per al desenvolupament d’una demència, el deteriorament cognitiu es pot manifestar igualment en edats més primerenques. La demència d’inici precoç constitueix un greu problema de salut i social, ja que afecta persones en els anys productius de la seva vida laboral i amb responsabilitats econòmic-familiars.

MOPEAD (Model of Patients Engagement for Alzheimer’s Disease)

El projecte MOPEAD és una iniciativa europea que vol atorgar al ciutadà un rol actiu en la detecció precoç de l’Alzheimer i, per a això, estudia l’eficàcia de diferents mecanismes participatius.

FACEHBI (Ace Healthy Brain Initiative)

Fundació ACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI) busca determinar la relació de les queixes subjectives de memòria com a factor de risc en la malaltia d’Alzheimer. La recerca consisteix a realitzar cada any un seguiment mèdic a 200 persones majors de 50 anys clínicament sanes, però que perceben pèrdues de memòria.

Psicologia mèdica
Psicologia mèdica

A Ace Alzheimer Center Barcelona disposem d’una de les mostres de persones amb alteracions de memòria i Alzheimer més grans d’Europa. Fins ara hem avaluat més de 30.000 persones que, a més, moltes d’elles, han estat seguides i reavaluades en el temps.

Responsable
Investigació social
Investigació social
LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

L’objectiu de la investigació en l’àrea social és analitzar les variables que s’associen a l’atenció d’una persona amb deteriorament cognitiu o demència per descobrir aquelles que permeten o dificulten el benestar, tant el de la persona cuidada com del seu nucli sociofamiliar immediat.
Aquesta línia d’investigació es considera capdavantera i és una de les característiques que distingeixen Ace Alzheimer Center Barcelona d’altres entitats catalanes i espanyoles.

Actualment s’estan portant a terme dos estudis:

  • Estudi de l’estructura de cuidadors que giren al voltant de les persones amb deteriorament.
  • Determinar en quina mesura el nivell de sobrecàrrega del cuidador principal es correlaciona amb l’estat i conducta de la persona amb deteriorament cognitiu o demència.
Responsable
Línies d’investigació

L’objectiu de la investigació en l’àrea social és analitzar les variables que s’associen a l’atenció d’una persona amb deteriorament cognitiu o demència per descobrir aquelles que permeten o dificulten el benestar, tant el de la persona cuidada com del seu nucli sociofamiliar immediat.
Aquesta línia d’investigació es considera capdavantera i és una de les característiques que distingeixen Ace Alzheimer Center Barcelona d’altres entitats catalanes i espanyoles.

Actualment s’estan portant a terme dos estudis:

  • Estudi de l’estructura de cuidadors que giren al voltant de les persones amb deteriorament.
  • Determinar en quina mesura el nivell de sobrecàrrega del cuidador principal es correlaciona amb l’estat i conducta de la persona amb deteriorament cognitiu o demència.
Investigació aplicada
Investigació aplicada

Per a poder avançar en el coneixement i tractament de la demència, participem en nombrosos assajos clínics. Ja són més de 110 assajos realitzats a Ace Alzheimer Center Barcelona des de 1996 que abasten totes les fases evolutives: des de les fases preclíniques (quan encara no s’han manifestat els símptomes) fins a les més avançades.

Responsable
Si vols conèixer més sobre els assajos clínics actius a Ace pots contactar amb nosaltres al telèfon 93 430 47 20 o a l’email assaigsclinics@fundacioace.org
Publicaciones científicas
No existen publicaciones científicas para este periódo de tiempo