Investigación clínica

MOPEAD (Model of Patients Engagement for Alzheimer’s Disease)

El projecte MOPEAD és una iniciativa europea que vol atorgar al ciutadà un rol actiu en la detecció precoç de l’Alzheimer i, per a això, estudia l’eficàcia de diferents mecanismes participatius.

El projecte MOPEAD és una iniciativa europea que vol atorgar al ciutadà un rol actiu en la detecció precoç de l’Alzheimer i, per a això, estudia l’eficàcia de diferents mecanismes participatius.