Codi ètic

SUMARI

 

-Respecte a les persones

-Respecte de la vida privada i protecció de les dades de caràcter personal

-Respecte de la Higiene, de la Seguretat i del Medi Ambient

-Confidencialitat i protecció d’informacions sensibles

-Preservació de la imatge

-Participació en la vida política i associativa

-Seguretat en les relacions amb els proveïdors

-Dispositius d’alerta

 


 

 

RESPECTE A LES PERSONES

 

Objectiu: Promoure i assegurar el manteniment del respecte i de la dignitat de les persones amb les que el personal de la Fundació interactua, així com promoure i assegurar el manteniment d’un ambient de treball estimulant, creatiu i no discriminatori per al conjunt dels col·laboradors, tot respectant la diversitat i la dignitat de l’individu.

 

La Fundació ACE:

 

-Es compromet a complir els majors estàndards de respecte a la dignitat de les persones que tenen relació amb el personal de la Fundació. En especial, la seva acció es basarà en el respecte a la decisió dels pacients sobre coneixement del seu diagnòstic, seguiment del seu tractament, ús dels centres de la unitat d’atenció diürna i participació voluntària en projectes de recerca.

 

-Considera com a denigrants l’acarnissament terapèutic i qualsevol pràctica que pugui augmentar el sofriment de les persones, sense millora real i constatable del seu estat de salut.

 

-Respecta les decisions dels pacients, i de les persones legítimament i legalment capacitades a prendre decisions en el seu nom, en relació al procés de final de vida.

 

-Estableix que el seu personal té el deure de vigilar, d’adaptar i de posar al dia totes les informacions que es comuniquen als pacients, o als seus familiars o cuidadors en el cas que s’escaigui, respecte de la qualitat, eficàcia, eficiència i seguretat d’un medi diagnòstic o d’un tractament.

 

-Afavoreix la igualtat d’oportunitats de cadascun dels col·laboradors o candidats en matèria de reclutament, d’accés a la formació, de remuneració, de protecció social i d’evolució professional. Només les competències, l’experiència i les aptituds personals seran preses en consideració,

 

-Prohibeix qualsevol forma de discriminació en raó de gènere, edat, origen, religió, orientació sexual, estat de salut o situació de handicap.

 

-Prohibeix qualsevol comportament que atempti contra la dignitat de l’individu i en particular, qualsevol tipus de persecució, sigui quina sigui la forma que adopti.

 

 

 

RESPECTE DE LA VIDA PRIVADA I PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Objectiu: La protecció de les dades de caràcter personal és un dret fonamental, que assegura el respecte de la vida privada dels col·laboradors i de les persones que tenen interrelació amb la Fundació.

 

La Fundació ACE entén que:

 

-Tots els empleats, així com les terceres persones amb les que la Fundació es relaciona (pacients que participen en assajos clínics, metges, representants de la comunitat científica, proveïdors, etc.), tenen dret al respecte de la seva vida privada i, per això, es compromet en la protecció de les seves dades de caràcter personal.

 

-Una dada de caràcter personal és qualsevol informació que permeti identificar, directament o indirectament, una persona física (nom, data de naixement, número de document sanitari, fotografia, adreça de correu electrònic, identificant informàtic, etc.).

 

-La protecció de les dades de caràcter personal garanteix a la persona un dret individual de control sobre la recollida, tractament, ús, difusió i emmagatzament de les dades.

 

-Aquestes dades han de ser custodiades i utilitzades de forma lleial i per a un objectiu precís, explícit i legítim i només s’hauran de conservar durant el temps necessari per a les finalitats de l’estudi o tractament concernits.

 

-Es compromet en assegurar la seguretat de les dades tractades.

 

 

 

RESPECTE DE LA HIGIENE, DE LA SEGURETAT I DEL MEDI AMBIENT

 

Objectiu: Assegurar la seguretat i protegir la salut dels empleats, optimitzar la seguretat de les instal·lacions i respectar el medi ambient.

 

La Fundació ACE:

 

-Limitarà els impactes de la seva activitat sobre el medi ambient. La Fundació haurà de determinar les mesures per a disminuir el consum de recursos naturals (aigua, electricitat, gas, paper, etc.).

 

-Haurà de prendre mesures concretes pel que fa al tractament de residus sòlids i líquids, especialment dels d’origen biològic, tot respectant escrupolosament la legislació vigent.

 

-Promourà entre els seus proveïdors o subcontractats l’aplicació de les regles de seguretat i de protecció del medi ambient.

 

 

 

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ D’INFORMACIONS SENSIBLES

 

Objectiu: Protegir les informacions sensibles i confidencials.

 

La Fundació ACE considera que:

 

-Qualsevol informació que no sigui pública ha de ser protegida, fins i tot més enllà de l’estricta obligació formal de secret, tant si es tracta d’informacions relatives a la pròpia Fundació, com si és relativa als empleats o a tercers.

 

-Cal assegurar la protecció d’aquestes informacions sensibles i examinar, detingudament i cas per cas, les situacions en què es debati sobre la conveniència de fer-ne difusió a l’exterior de la Fundació.

 

-Constitueixen exemples d’informacions privilegiades les relatives als resultats financers, als projectes d’inversió i als resultats significatius d’assajos clínics, entre altres.

 

 

 

PRESERVACIÓ DE LA IMATGE

 

Objectiu: Cal un ús responsable de les noves xarxes de comunicació.

 

La Fundació ACE estableix que:

 

-Només els col·laboradors degudament habilitats per la Direcció estan autoritzats a comunicar, en nom de la Fundació, sobre les seves activitats i expectatives.

 

-Tots els col·laboradors hauran de ser respectuosos amb la Fundació i amb tercers en cas d’utilització de les xarxes socials, tot i que ho facin amb caràcter individual.

 

-Els col·laboradors externs o subministradors de continguts també hauran de respectar aquests principis.

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN LA VIDA POLÍTICA I ASSOCIATIVA

 

Objectiu: Ser considerats com una entitat cívica i al servei de la ciutadania.

 

La Fundació ACE estableix que:

 

-Cap col·laborador o representant de la Fundació no està habilitat a comprometre, directament o indirectament, la Fundació en una activitat de suport, sigui de la naturalesa que sigui, a un determinat partit o coalició electoral o a fer valer la seva relació amb la Fundació en el marc d’activitats polítiques.

 

-No està autoritzat l’ús de recursos de la Fundació o la donació o l’establiment de contribucions financeres de cara a donar suport, de la manera que sigui, directament o indirectament, a les activitats de grups polítics, a càrrecs públics o a candidats a càrrecs públics, en qualsevol nivell de representació.

 

 

 

SEGURETAT EN LES RELACIONS AMB ELS PROVEÏDORS

 

Objectiu: Que els proveïdors respectin els estàndards ètics de la Fundació.

 

La Fundació ACE demana:

 

-Al conjunt dels seus proveïdors que respectin els estàndards ètics més elevats en el marc de les seves activitats.

 

-En el camp dels drets humans i de les condicions de treball, la Fundació vol que els seus proveïdors respectin els principis de la convenció de l’Organització Internacional del Treball i, especialment, els relatius al treball dels infants, al treball forçat, als horaris de treball, a les condicions de remuneració, a la llibertat sindical i d’expressió, i a la igualtat d’oportunitats.

 

-En el camp de la higiene, de la seguretat i del medi ambient, la Fundació demana als seus proveïdors que garanteixin als seus empleats les condicions dignes d’higiene i de seguretat.

 

-Als seus proveïdors que respectin les lleis i reglaments internacionals en matèria de lluita contra la corrupció.

 

 

 

DISPOSITIUS D’ALERTA

 

Objectiu: Fer eficaç el respecte els drets i deures dels empleats.

 

La Fundació ACE estima que:

 

-Si un col·laborador considera, de bona fe, que una legislació, un reglament o algun dels principis enunciats en aquest Codi Ètic està sent violat o a punt de ser-ho, pot, tot respectant les regles aplicables, comunicar-ho al seu superior jeràrquic o, si no n’obté o considera que no n’obté una resposta satisfactòria, a la Presidència del Patronat.

 

-No es podrà adoptar cap sanció ni mesura de discriminació respecte d’aquest col·laborador, sempre que hagi actuat de bona fe, sense cap intenció de fer mal, encara que els fets constitutius de l’alerta es demostrin inexactes o que no suposin cap acció, per desistiment.