Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

codi ètic

CODI ÈTIC

RESPECTE A LES PERSONES

Objectiu: promoure i assegurar el manteniment del respecte i de la dignitat de les persones amb les quals interactua el personal de la Fundació, així com promoure i assegurar el manteniment d’un ambient de treball estimulant, creatiu i no discriminatori per al conjunt de col·laboradors, respectant la diversitat i la dignitat de l’individu.

La Fundació ACE:

-Es compromet a complir els majors estàndards de respecte a la dignitat de les persones que tenen relació amb el personal de la Fundació. En especial, la seva acció es basarà en el respecte a la decisió dels pacients sobre el coneixement del seu diagnòstic, el seguiment del seu tratament, l’ús dels centres de la Unitat d’Atenció Diürna i la participació voluntària en projectes d’investigació.

-Considera denigrants l’aferrissament terapèutic i qualsevol pràctica que pugui augmentar el sofriment de les persones, sense una millora real i constatable del seu estat de salut.

-Respecta les decisions dels pacients i de les persones legítimament i legalment capacitades per prendre decisions en nom seu, en relació al procés de final de vida.

-Estableix que el seu personal té el deure de vigilar, d’adaptar i de posar al dia totes les informacions que es comuniquen als pacients o als seus familiars o cuidadors en cas que procedeixi, respecte a la qualitat, l’eficàcia, l’eficiència i la seguretat d’un mig diagnòstic o d’un tractament.

-Afavoreix la igualtat d’oportunitats de cadascun dels col·laboradors o candidats en matèria de reclutament, d’accés a la formació, de remuneració, de protecció social i d’evolució professional. Només les competències, l’experiència i les aptituds personals es tindran en consideració.

-Prohibeix qualsevol forma de discriminació per raó de gènere, edat, origen, religió, orientació sexual, estat de salut o situació de handicap.

-Prohibeix qualsevol comportament que atempti contra la dignitat de l’individu i, en particular, qualsevol tipus de persecució, sigui com vulgui la forma que adopti.

RESPECTE A LA VIDA PRIVADA I A LA PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Objectiu: la protecció de les dades de caràcter personal és un dret fonamental que assegura el respecte de la vida privada dels col·laboradors i de les persones que tenen interrelació amb la Fundació.

La Fundació ACE entén que:

-Tots els treballadors, així com les terceres persones amb les quals es relaciona la Fundació (pacients que participen en assajos clínics, mèdics, representants de la comunitat científica, proveïdors, etc.), tenen dret al respecte de la seva vida privada i, per aquest motiu, es compromet a protegir les seves dades de caràcter personal.

-Una dada de caràcter personal és qualsevol informació que permeti identificar, de forma directa o indirecta, una persona física (nom, data de naixement, número de document sanitari, fotografia, adreça de correu electrònic, identificació informàtica, etc.).

-La protecció de les dades de caràcter personal garanteix a la persona un dret individual de control sobre la recollida, el tractament, l’ús, difusió i emmagatzemament de les dades.

-Aquestes dades han de ser custodiades i utilitzades de forma lleial i per a un objectiu precís, explícit i legítim, i només s’han de conservar durant el temps necessari per a les finalitats de l’estudi o tractament implicats.

-Es compromet a garantir la seguretat de les dades de les persones tractades.

RESPECTE A LA HIGIENE, LA SEGURETAT I EL MEDI AMBIENT

Objectiu: garantir la seguretat i protegir la salut dels empleats, optimitzar la seguretat de les instal·lacions i respectar el medi ambient.

La Fundació ACE:

-Limitarà els impactes de la seva activitat sobre el medi ambient. La Fundació haurà de determinar les mesures per disminuir el consum de recursos naturals (aigua, electricitat, gas, paper, etc.).

-Haurà de prendre mesures concretes respecte al tractament de residus sòlids i líquids, especialment d’origen biològic, i respectar escrupulosament la legislació vigent.

-Promourà entre els seus proveïdors o subcontractats l’aplicació de les regles de seguretat i de protecció del medi ambient.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ D’INFORMACIONS SENSIBLES

Objectiu: protegir les informacions sensibles i confidencials.

La Fundació ACE considera que:

-Qualsevol informació que no sigui pública s’ha de protegir, fins i tot més enllà de l’estricta obligació formal de secret, tant si es tracta d’informacions relatives a la mateixa Fundació, com si és relativa als empleats o a tercers.

-És necessari assegurar la protecció d’aquestes informacions sensibles i examinar, detingudament i cas per cas, les situacions en les quals es debati sobre la conveniència de fer-ne difusió a l’exterior de la Fundació.

-Constitueixen exemples d’informacions privilegiades les que són relatives als resultats financers, als projectes d’inversió i als resultats significatius d’assajos clínics, entre d’altres.

PRESERVACIÓ DE LA IMATGE

Objectiu: fer un ús responsable de les noves xarxes de comunicació.

La Fundació ACE estableix que:

-Només els col·laboradors degudament habilitats per la Direcció estan autoritzats a comunicar, en nom de la Fundació, sobre les seves activitats i expectatives.

-Tots els col·laboradors hauran de ser respectuosos amb la Fundació i amb els tercers en cas d’utilitzar les xarxes socials, encara que ho facin amb caràcter individual.

-Els col·laboradors externs o subministradors de continguts també hauran de respectar aquests principis.

PARTICIPACIÓ EN LA VIDA POLÍTICA I ASSOCIATIVA

Objectiu: ser considerats una entitat cívica i al servei de la ciutadania.

La Fundació ACE estableix que:

-Cap col·laborador o representant de la Fundació està habilitat per comprometre, de forma directa o indirecta, la Fundació en una activitat de suport, del tipus que sigui, amb un determinat partit o coalició electoral, o fer valdre la seva relació amb la Fundació en el marc d’activitats polítiques.

-No estan autoritzats l’ús de recursos de la Fundació o la donació o l’establiment de contribucions financeres de cara a donar suport, de la manera que sigui, directament o indirectament, a les activitats de grups polítics, càrrecs públics o candidats a càrrecs públics, en qualsevol nivell de representació.

SEGURETAT EN LES RELACIONS AMB ELS PROVEÏDORS

Objectiu: que els proveïdors respectin els estàndards ètics de la Fundació.

La Fundació ACE demana:

-Al conjunt dels seus proveïdors que respectin els estàndards ètics més elevats en el marc de les seves activitats.

-En el camp dels drets humans i de les condicions de treball, que els seus proveïdors respectin els principis de la convenció de l’Organització Internacional del Treball i, especialment, els que són relatius al treball amb infants, als treballs forçats, als horaris de treball, a les condicions de remuneració, a la llibertat sindical i d’expressió i a la igualtat d’oportunitats.

-En el camp de la higiene, de la seguretat i del medi ambient, que els seus proveïdors garanteixin als seus empleats les condicions dignes d’higiene i de seguretat.

-Als seus proveïdors que respectin les lleis i reglaments internacionals en matèria de lluita contra la corrupció.

DISPOSITIUS D’ALERTA

Objectiu: fer eficaç el respecte als drets i deures dels empleats.

La Fundació ACE estima que:

-Si un col·laborador considera, de bona fe, que una legislació, un reglament o algun dels principis enunciats en aquest codi ètic està sent violant o està a punt de ser-ho, pot, respectant les regles aplicables, comunicar-ho a un superior jeràrquic o, si no n’obté o considera que no n’obté una resposta satisfactòria, a la Presidència del patronat.

-No es podrà adoptar cap sanció ni mesura discriminatòria respecte a aquest col·laborador, sempre que hagi actuat de bona fe, sense cap intenció de fer mal, encara que els fets constitutius d’alerta es demostrin inexactes o que no suposin cap acció per desistiment.