Avís legal i política de privacitat

Política de privacitat

Aquest present document (en endavant denominat “Política de privacitat”) té per objecte (I) regular l’ús de l’espai web que Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades (en endavant, “Fundació ACE”) posa a disposició del públic i (II) proporcionar tots els interessats la informació addicional en matèria de protecció de dades en compliment de la normativa vigent.

ÚS ADEQÜAT DEL LLOC WEB

L’ús del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions establertes en aquesta Política de Privadesa.

L’usuari es compromet a:

 • Utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis d’acord a la Llei, aquesta Política de privadesa, les bones pràctiques i l’ordre públic.
 • No utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin per mitjà d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o els drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a altres usuaris.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, malmetre les dades, programes o documents electrònics i demés que es trobin en el present lloc web.
 • No obstaculitzar l’accés d’altres usuaris als serveis que ofereix aquesta pàgina web mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics pels quals Fundació ACE presta el servei, així com a no realitzar accions que malmetin, interrompin o generin en els sistemes mencionats.
 • No introduir programes, virus, macros, applets, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Fundació ACE o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.
 • No fer un mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible per mitjà del present lloc web o els serveis que ofereix.

Fundació ACE conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui patir qualsevol visitant del lloc web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de qualsevol de les circumstàncies o fets mencionats en el paràgraf anterior. Igualment, Fundació ACE no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

Fundació ACE no és responsable de la informació que es pugui obtenir per mitjà dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de Fundació ACE a qui correspongui l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de Fundació ACE o de tercers que l’han autoritzat pel seu ús. Tots els drets estan reservats.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de Fundació ACE per l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions que pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per l’ús del present lloc web per la seva part i Fundació ACE queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra Fundació ACE basada en l’ús de l’espai web per l’usuari. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses i les indemnitzacions que se li reclamin a Fundació ACE amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïbles.

Responsabilitat de Fundació ACE pel funcionament del web

Fundació ACE exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions no desitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a Fundació ACE.

Responsabilitat de Fundació ACE per enllaços des del web

Fundació ACE declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i en el que es pugui accedir per link des d’aquesta, ja que els enllaços que hi apareixen és únicament la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

INFORMACIÓ ALS USUARIS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’interessat és Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades, amb NIF G-60805215 ("Fundació ACE"). Les dades de contacte del responsable són les següents:

 • Adreça postal: C / Gran Via de Carles III, 85 bis 2ª Planta - 08028 Barcelona
 • Telèfon: 93 430 47 20 
 • Correu electrònic: ace@fundacioace.org

S'informa a l'Interessat que Fundació ACE ha nomenat un delegat de Protecció de Dades ("DPD") davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L'interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

 • Adreça postal: C / Gran Via de Carles III, 85 bis 2ª Planta - 08028 Barcelona
 • Telèfon: 93 430 47 20
 • Correu electrònic: dpd@fundacioace.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals de l'Interessat són tractades amb les finalitats i amb la legitimació que es detalla a continuació:

Tractaments basats en el seu consentiment:

Podrem tractar les seves dades personals per a les finalitats per a les quals l'Interessat hagi donat el seu consentiment exprés (pe per gestionar l'assistència a actes i esdeveniments organitzats per Fundació ACE, per oferir-li i proposar participar en, entre d'altres, estudis relacionats amb les malalties neurodegeneratives, per a realitzar estudis clínics, científics, socials i / o genètics o d'investigació biomèdica relacionats amb malalties neurodegeneratives realitzats per Fundació ACE o per altres institucions entitats i organitzacions, per enviar-li informació sobre els serveis, activitats i actes desenvolupats per Fundació ACE, etc.).

Tractaments basats en l'execució d'un contracte:

Podrem tractar les seves dades personals per a gestionar les relacions precontractuals amb l'interessat o l'entitat a la qual representa, i per gestionar, en general, l'execució d'una relació contractual (pe contractes amb proveïdors, contractes de serveis, prestació de serveis assistencials, contractes de transferència de dades i / o mostres, assajos clínics, etc.)

Tractaments basats en l'interès legítim:

Podrem tractar les seves dades personals quan hi hagi un interès legítim de Fundació ACE d'acord a la normativa aplicable i sempre que, prèvia ponderació, el nostre interès prevalgui sobre els drets i llibertats de l'interessat.

Tractaments basats en una obligació legal o l'interès públic:

Podrem tractar les seves dades personals quan haguem de complir certes obligacions legals (p.e. comunicacions fiscals, prevenció de el frau, etc.) o quan sigui necessari per raons d'interès públic (p.e. en l'àmbit de la salut pública), de conformitat amb l'ordenament vigent.

Durant quant de temps tractarem i conservarem les seves dades?

Les dades personals obtingudes de l'Interessat es tractaran fins que aquest retiri el seu consentiment o mentre no s'hagi cancel·lat la relació contractual o assistencial que mantingui amb nosaltres o mentre no s'oposi al tractament. Posteriorment les dades personals seran suprimides. Això no obstant, Fundació ACE podrà conservar bloquejades les dades personals fins que transcorrin els períodes de prescripció o conservació legalment aplicables.

A quins destinataris podem comunicar les seves dades?

Les dades personals de l'Interessat podran ser cedides a altres institucions mèdiques, nacionals o internacionals, amb els quals col·labora Fundació ACE. Així mateix, les seves dades personals podran ser cedides amb fins d'investigació en relació amb les malalties neurodegeneratives a altres institucions, principalment acadèmiques, universitàries i mèdiques, a més de, si s'escau, organitzacions biotecnològiques, farmacèutiques, laboratoris, prestadors de serveis, etc., tant a nivell nacional com internacional, dins i fora de la Unió Europea.

En el cas que les seves dades personals es cedeixin a aquests tercers, la cessió es farà de forma pseudonomizada, és a dir, mitjançant l'assignació d'un codi, sense contenir informació que el pugui identificar directament (eliminant, per tant, dades com nom i cognoms, adreça, número de la Seguretat Social). Addicionalment, quan la cessió impliqui la transferència internacional de les seves dades personals a països o organitzacions que no comptin amb una decisió d'adequació adoptada per la Comissió Europea, Fundació ACE només cedirà les seves dades personals quan el destinatari hagi ofert garanties adequades de conformitat amb la legislació vigent i els interessats compten amb drets exigibles i accions legals efectives en matèria de protecció de dades. L'interessat podrà sol·licitar a Fundació ACE, dirigint-se a l'DPD, la confirmació i / o còpia de les garanties adoptades.

Quins són els seus drets en relació amb les dades que ens faciliten?

 • Drets d’accés: els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, i, en tal cas, tenen dret a accedir a les seves dades personals i a la informació sobre el seu tractament.
 • Dret de rectificació i supressió: els interessats tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol3licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Dret a la limitació del tractament: En determinats supòsits l’Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En qualsevol dels anteriors casos, Fundació ACE comunicarà qualsevol rectificació o supressió de les dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascú dels destinataris als que se’ls hi hagi comunicat les dades personals, excepte que sigui o exigeixi un esforç desproporcionar. Si així ho sol·licités l’Interessat, se l’informarà a aquest sobre els destinataris.

 • Dret a la portabilitat de les dades: L’Interessat tindrà accés a rebre les dades personals que hagi facilitat a Fundació ACE, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’oposició: L’Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que el concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguit per Fundació ACE o un tercer, inclosa l’elaboració de perfils, a fi de que Fundació ACE deixi de tractar les dades personals, excepte que aquests puguin acreditar motius legítims imperiosos pel tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat, o per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Decisions individuals automatitzades: L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en ell o li afecti significativament, excepte que aquesta decisió sigui necessària per la celebració o execució d’un contracte amb Fundació ACE, estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.

Els drets referits d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits per mitjà del DPD (veure les dades de contracte del DPD a dalt mencionats).

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ) (www.aepd.es https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) o una altra autoritat de control competent.

Com obtenim les seves dades?

Les dades personals que tracta Fundació ACE procedeixen de la persona interessada i / o d'institucions sanitàries públiques o privades.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d'identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades de salut, especialment protegides (incloent-hi les dades associades a mostres biològiques).
 • Dades sociològiques i demogràfiques protegides (p.e. edat, raça).
LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Per a qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Política de privacitat s'aplicarà la legislació espanyola. Així mateix, Fundació ACE i l'usuari, amb renúncia a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre, es sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari o, en el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.