Alzheimer:
Preguntes freqüents

Situacions de risc i mesures de protecció

La incapacitació és un acte judicial que modifica l’estat civil d’una persona sotmetent-la a un règim de protecció. El que permet la incapacitació no és la malaltia o la deficiència en si mateixes, sinó la impossibilitat d’autogovern.

La incapacitació pretén suplir les deficiències de qui, per no tenir capacitat suficient per desenvolupar-se, es veuen necessitats d’una persona que els representi o complementin la seva capacitat. La incapacitat, així, capacita a l’incapacitat.

El procediment d’incapacitació es sol•licita davant del jutge i pot ser iniciat per un familiar directe. Si no hi ha familiars directes, qualsevol persona que conegui la situació pot comunicar-la al ministeri fiscal, el qual, en aquest cas, començarà el procés.

És el document on una persona manifesta els desitjos i instruccions que, sobre l’atenció sanitària i social, vol que li siguin respectades si es troba en una situació en què, per diferents circumstàncies derivades del seu estat físic i/o psíquic, no sigui capaç d’expressar-los personalment.

El document de voluntats anticipades ajuda als familiars i també als professionals sanitaris a determinar les millors decisions per a una persona, davant de situacions en què aquesta no pot expressar la seva voluntat. El document es formalitza davant de notari o per escrit davant de tres testimonis.

En aquest útlim cas, els testimonis han de ser persones majors d’edat, amb plena capacitat d’obrar, dels quals dos, com a mínim, no tindran relació de matrimoni o parella de fet, ni parentesc fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, ni podran tenir tampoc una relació patrimonial.

Per poder realitzar poders notarials, l’autotutela a les voluntats anticipades, el notari exigeix que la persona reuneixi requisits d’intencionalitat i consciència en el moment que vagi a realitzar la cessió de poders, d’aquí que, en la majoria d’ocasions, només pugui realitzar-se en les primeres fases del deteriorament cognitiu.

Qualsevol persona que reuneixi requisits d’intencionalitat i consciència en el moment que vagi a realitzar-la pot nomenar davant d’un notari a una persona perquè, en el cas de ser declarada incapaç, sigui el seu tutor.

La persona pot, també, excloure a determinades persones d’aquestes funcions, anomenar substituts i pot establir, també, com vol ser atès i com desitja que s’administrin els seus béns. L’autotutela és una tutela que, avui en dia, només existeix a Catalunya i es realitza davant de notari.

El poder notarial consisteix en què la persona amb deteriorament dóna poder de disposició sobre determinats béns concrets o drets a una/s persona/s. És una manera de protegir a la persona a nivell econòmic.

A mesura que avança i evoluciona el deteriorament, la persona va perdent la capacitat per realitzar determinades activitats, la comprensió i abast dels actes que realitza així com la noció del valor dels diners.

Però des del punt de vista legal la persona amb demència continúa tenint capacitat jurídica plena. Això pot comportar per si mateix i per les seves persones properes un greu problema.

Existeixen diferents instruments jurídics per a protegir a les persones que tenen un deteriorament cognitiu o una demència. El més indicat serà aquell que li ofereixi la protecció que necessita, tenint en compte que s’ha de buscar un equilibri entre la seva seguretat i la seva llibertat.