Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

recerca social

L’objectiu de la investigació en l’àrea social és analitzar les variables que s’associen a l’atenció d’una persona amb deteriorament cognitiu i/o demència per descobrir les que permeten o dificulten el benestar, tant el de la persona cuidada com el del seu nucli sociofamiliar immediat.

Aquesta línia d’investigació es considera capdavantera i és una de les característiques que distingeixen la Fundació ACE d’altres entitats catalanes i espanyoles.

Actualment s’estan portant a terme dos estudis:

un, destinat a estudiar l’estructura de cuidadors que giren al voltant de les persones amb deteriorament, basant-nos en dades de 9.900 persones.

i un altre que vol determinar en quina mesura el nivell de sobrecàrrega del cuidador principal es correlaciona amb l’estat i conducta de la persona amb deteriorament cognitiu i/o demència, per al qual comptem amb informació de 1.000 cuidadors.

robòtica social

És la disciplina que s’encarrega de desenvolupar tecnologies que interactuïn amb els éssers humans i per portar a terme tasques diverses través de les normes socials establertes, la qual cosa fa necessària l’habilitat de la intel·ligència social.

Aquesta interacció requereix de l’establiment d’una comunicació d’alt nivell, amb sistemes que permetin la descodificació del llenguatge humà verbal i no verbal, així com la capacitat d’interpretar i predir la conducta social de les persones.

La robòtica social té diferents camps d’aplicació, entre aquests la medicina, en la qual actualment s’estan explorant diferents robots capaços de donar suport en diferents àmbits (hospitalaris, residències i llars) i malalties (malaltia broncopulmonar obstructiva crònica, autisme i malaltia d’Alzheimer, entre d’altres).