Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

serveis transversals

gestió de projectes

El servei de Gestió de Projectes està enfocat a la documentació, direcció i gestió pràctica de la gestió d’un projecte. Té com a objectius, entre d’altres, impulsar nous projectes, identificar, formular, avaluar i sotmetre a l’autorització les iniciatives i propostes, així com proposar-ne la seva selecció i priorització.

Des del seu inici, el 2014, ha col·laborat en la presentació de projectes a institucions i organismes nacionals i internacionals, i ha proporcionat la participació dels nostres professionals en grups d’investigació i empreses d’àmbit nacional i internacional. Aquest servei ha generat una xarxa de contactes que multiplica l’intercanvi d’experiències professionals de tot tipus entre els seus participants.

genotipatge

Al laboratori de Fundació ACE hem implementat un protocol de genotipatge de l’al·lel Ɛ4 del gen APOE, el major factor de risc genètic de la malaltia d’Alzheimer d’inici tardà.

El genotipatge consisteix en l’anàlisi de les variacions individuals de la seqüència d’ADN. Per portar a terme aquest procés cal realitzar: 1) L’extracció de l’ADN a partir de sang total; 2) La quantificació de l’ADN; i 3) L’augment del número de còpies d’ADN mitjançant la tècnica de la reacció en cadena de la polimerasa.

En aquest darrer pas s’hi acobla la tècnica de fusió d’alta resolució (HRM, de l’anglès High Resolution Melting) que fa possible distingir canvis d’una única base (SNP, de l’anglès Single Nucleotide Polymorphism) dins de la seqüència d’ADN. Així, gràcies a aquest procés es poden diferenciar els subjectes que porten l’al·lel de risc.

neuroimatge

Fundació ACE disposa d’un departament de neuroimatge quantitativa que s’encarrega de processar matemàticament les imatges cerebrals. S’hi processen dades que provenen tant d’assajos clínics com de projectes d’investigació. Per portar-ho a terme, comptem amb un flux de treball format per eines de software lliure, capaç d’executar anàlisis d’una elevada complexitat computacional. A més a més, s’elaboren eienes ad hoc en cas necessari i es coordienen projectes destinats a desenvolupar l’àrea.

anàlisi estadística

El grup que dóna forma a aquest recurs dirigeix els seus esforços a donar suport a tots els professionals i projectes que es porten a terme a la Fundació, i d’aquesta forma s’ha constituït com un servei autènticament transversal.

Dóna suport i assessorament metodològic i bioestadístic i comprèn els diversos paradigmes possibles de treball, ja sigui des d’una perspectiva clàssica, de caràcter més inferible, fins als abordatges més exploratius i actuals que ofereix la mineria de dades.