Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

teràpies no farmacològiques

teràpies no farmacològiques

La malaltia d’Alzheimer (MA) és la causa més freqüent de demència, i representa més d’un 50% dels casos. En els últims anys la seva prevalença ha tingut un agument exponencial. Desafortunadament, encara no s’ha descobert cap tractament curatiu. Els tractaments farmacològics existents, com ara els inhibidors de l’acetilcolinesterasa, només permeten endarrerir la progressió dels símptomes fins a un màxim d’un any. Actualment, només la combinació de tractaments farmacològics i no farmacològics pot ampliar el període de millor qualitat de vida.

En aquest escenari, les teràpies no farmacològiques emergeixen com un tractament potencial per a les persones amb demència, que se centren a alentir o a endarrerir el declivi cognitiu i funcional, així com a minimitzar la sobrecàrrega dels seus cuidadors. Les teràpies no farmacològiques ofereixen un ampli rang d’activitats que proporcionen estimulació cognitiva en un marc social. Les institucions dedicades al tractament de les persones amb demència solen utilitzar diferents tècniques d’estimulació cognitiva, tals com l’orientació a la realitat, la reminiscència, la validació i programes computacionals de rehabilitació cognitiva.

Estudis recents han demostrat que la combinació de tractaments farmacològics i no farmacològics pot produir efectes beneficiosos en pacients amb MA perquè la neuroplasticitat permet modificar el seu rendiment a través de l’entrenament cognitiu.

Les sessions d’estimulació cognitiva solen tenir una durada d’una hora, amb una freqüència de 2 a 3 sessions setmanals.

Això no obstant, a la Fundació ACE es va crear un programa molt més extens, que cobreix 8 hores diàries, de dilluns a divendres. Es tracta del Programa de Psicoestimulació Integral (PPI), creat pels fundadors de la Fundació ACE, Lluís Tárraga i Mercè Boada, que està dissenyat per millorar, preservar i promoure la independència dels pacients amb demència lleu a moderada en les seves activitats de la vida diària, així com per reduir la sobrecàrrega dels seus cuidadors.

Així, des del 1991, a la Fundació ACE s’ha estat utilitzant el PPI com a tractament integral de pacients amb demència, principalment del tipus Alzheimer, i fins a dia d’avui s’han beneficiat d’aquest programa més de 1.400 usuaris.

El PPI es defineix com una estratègia terapèutica que es fonamenta en la presència de la neuroplasticitat cerebral i que es basa en la neuropsicologia cognitiva, en la teràpia de modificació de conducta i en l’estat biopsicosocial de l’individu, amb la finalitat de millorar i/o alentir el procés clínicoevolutiu, a curt i mig termini, de la persona amb demència. Es fa servir el terme “Programa”, ja que s’estableixen pautes d’actuació global per a cada cas, en relació amb el seu estat clínic i característiques personals premòrbides, prèvia història personal i familiar, i avaluació neuropsicològica.

El terme “Psicoestimulació” té la seva raó de ser en funció de les intervencions terapèutiques que, implícitament o explícitament, persigueix la neuropsicologia mitjançant l’estimulació i la rehabilitació de les funcions cognitives. Finalment, el qualificatiu “Integral” es justifica per l’atenció que s’ofereix al pacient i al seu entorn familiar. És integral, tant en els seus dèficits com en els seus excessos, com integrador en el seu ecosistema, família i entorn social, entenent que qualsevol malaltia té una arrel biològica, social i cultural.

Els resultats d’un estudi recent del nostre equip han demostrat que les persones amb demència del tipus Alzheimer que es van sotmetre al tractament no farmacològic amb el PPI, a més a més del tractament farmacològic, es van mantenir cognitivament estables durant més de 6 mesos, i no es van observar canvis significatius fins als 9 o 12 mesos de seguiment, per bé que menors que el declivi anual reportat prèviament en aquest tipus de pacients.

Tampoc es van trobar canvis funcionals ni psiquiàtrics durant l’any de tractament. Per tant, els resultats suggereixen que el PPI pot ser un tractament eficaç per mantenir el nivell cognitiu, funcional i psicològic en persones amb demència de lleu a moderada.