Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

unitat de diagnòstic

la Unitat de Diagnòstic és un servei destinat al diagnòstic i al seguiment de persones amb trastorns cognitius i/o demències

doctora Isabel Hernandez
cap clínic de la Unitat de Diagnòstic

El diagnòstic s’obté mitjançant un procés interdisciplinari que inclou cinc visites per a fer la valoració integral i el disseny de propostes d’intervenció, que contemplen les necessitats de la persona de forma global.

La visita de seguiment consisteix en la valoració i el seguiment especialitzats realitzats per un metge, un psicòleg o un treballador social, depenent del motiu de la consulta.

L’equip multidisciplinari, amb capacitat per realitzar les activitats avaluadores específiques per a cadascuna de les diferents tipologies, està format per personal especialitzat en medicina, neurologia, geriatria o psiquiatria, en neuropsicologia, en infermeria i en treball social.

93.430.47.20

  unitatdediagnostic@fundacioace.com

Amb cobertura del Sistema Nacional de Salut: és imprescindible el full de derivació normalitzada del CatSalut.

De forma privada: contactar directament.

doctora Montse Alegret
cap neuropsicologia

La metodologia de treball garanteix una elevada qualitat per a:

  • La valoració integral de la persona: cognitiva, psicològica, física i sociofamíliar.
  • La realització d’un pla d’intervenció que contempla les activitats necessàries per mantenir el màxim nivell d’integració social de la persona i la conservació de les seves relacions famíliars, afectives i socials.
  • La formulació explícita i amb constància als registres assistencials dels plans d’atenció i dels objectius terapèutics, així com del seguiment d’aquests.
  • El conjunt de la gestió posa una atenció especial als aspectes que fan referència a la dignitat, la privacitat, la participació en la presa de decisions, el dret a la informació i qualsevol altre que pugui millorar la qualitat de vida de les persones.

doctora Pilar Cañabate
cap treball social

La qualitat assistencial s’incrementa pel fet que tots els metges derivadors reben per escrit l’informe diagnòstic amb totes les valoracions i exploracions que s’efectuen per arribar al diagnòstic, així com les dels seguiments.

Per garantir una comunicació fluïda amb els metges derivadors d’atenció primària i els usuaris, s’ofereix una línia telefònica directa, que està atesa de forma preferent per una infermera, un neuròleg o un treballador social, amb la finalitat de solucionar de forma diligent situacions de crisi, tant clíniques com socials, o donar informació als professionals o a les famílies que ho sol·liciten. Aquesta prestació, que ocupa un temps molt important de la nostra activitat assistencial, descongestiona la demanda que es dirigeix a atenció primària i especialitzada als serveis d’urgència del 112 i, especialment, a les urgències hospitalàries.

el procés diagnòstic

Per portar a terme el diagnòstic s’hi dedica una mitjana de cinc hores de temps real, de les quals tres són d’atenció directa a la persona i a la família.

El procés diagnòstic consta de cinc visites per avaluar l’estat cognitiu de la persona i valorar-ne els aspectes sociofamíliars:

  1. Exploració neurològica: el neuròleg explora la persona durant 30 minuts per avaluar, juntament amb la visita anterior, la situació des d’un punt de vista mèdic.
  2. Entrevista clínica: el neuròleg entrevista la família durant 30 minuts amb l’objectiu d’establir la història clínica.
  3. Treball Social: el treballador social entrevista la família durant 40 minuts amb l’objectiu de situar la persona en el seu context sociofamíliar i, d’aquesta manera, poder acompanyar-la durant tot el procés de la malaltia.
  4. Exploració neuropsicològica: el neuropsicòleg realitza l’exploració cognitiva durant 50 minuts mitjançant l’administració de les proves de memòria i altres funcions cognitives.
  5. Diagnòstic: el neuròleg dóna a conèixer als famíliars i/o al cuidador principal el diagnòstic, el pronòstic, el pla d’intervenció i entrega l’informe, que també s’envia al metge derivador. La persona avaluada n’és informada segons el criteri del facultatiu i a petició de la família.

El diagnòstic i el pla d’intervenció es realitzen en consens, posant en comú les avaluacions neurològiques, neuropsicològiques, socials i psiquiàtriques, si es precisa, així com el resultat de les proves complementàries (neuroimatge i analítica).

el servei d’atenció a contingències

El Servei d’atenció a contingències ha estat seleccionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a projecte de bones pràctiques. Aquest servei consisteix a resoldre els dubtes sobre contingències clíniques o socials que puguin sorgir a familiars o professionals d’altres centres i entitats relacionats amb un pacient de Fundació ACE.

Cada any el Departament de Salut tria 15 projectes de bones pràctiques que penja al seu lloc web i després presenta en una jornada. No hi ha encara dades de quan serà la jornada d’enguany però ja hi són els 15 seleccionats al web, entre ells, el Servei d’atenció a contingències.

Per oferir aquest servei 7 neuròlegs, 1 geriatra i 3 treballadors socials dediquen part del seu temps laboral a atendre aquestes consultes via telefònica, email o presencialment. Poden resoldre des de dubtes de amb la medicació fins a qüestions relacionades amb els tràmits legals per demanar ajuts de l’Estat, per exemple.

Des del 2012 al 2015 s’han realitzat 12.236 intervencions; de les quals 6.062 han estat trucades telefòniques, 3.507 han estat emails i 2.667 han estat presencials.

Crida l’atenció també el fet que 1.150 de les consultes provenen de professional sanitari i 728 de tècnics socials.

Amb aquest servei, Fundació ACE ha reduït la demanda de visita de seguiment, i ha descongestionat la demanda a l’atenció primària, a l’especialitzada i als serveis d’urgència hospitalària.